வனதா வஞ்சம் தீர்க்க வாய்வழியே ஊம்பி எடுத்தால்

11124