காதலியை அழைத்து கொண்டு போயி தனியிடத்தில் அவுத்து பார்த்தேன்

2916