டில்டோ வைத்து எடுத்து விட கூடிய இடத்தில விட்டால்

1288