திருப்பூர் சவிதா தன்னுடைய கவனது நண்பனுடன் போட்டு கொண்டால்

11130